Rekreační střediska pro děti a mládež (KiEZ) v Sasku

Rekrea?ní centra pro d?ti a mládež (KiEZ) v Sasku

Jednotlivá rekrea?ní centra pro d?ti a mládež (KiEZ) v Sasku

Co vám KiEZ nabízí?

 • KiEZ (6x v Sasku) jsou celoro?n? otev?ená centra pro d?ti a mládež, ležící uprost?ed p?írody, tém?? všechny v blízkosti ?esko-n?mecké hranice
 • nabízí ubytování s celodenní stravou
 • na p?ání s programem

Centrum je vhodné p?edevším pro…

 • prázdninové pobyty
 • školní výlety, poznávací zájezdy (s programem nebo bez)
 • mezinárodní setkání mládeže
 • tréninky a zkoušky
 • rodinné pobyty
 • seminá?e a školení

Centra jsou vzhledem ke své kapacit? vhodná pro…

 • v?tší i menší skupiny d?tí a mládeže
 • v n?kterých centrech není problém p?ijet s celou školou
 • menší skupiny mohou být za?len?ny do stávajících aktivit nebo si mohou vytvo?it program podle svých p?edstav
 • d?raz je kladen na vysokou kvalitu programu, ubytování a stravování, vše za p?ísných bezpe?nostních a hygienických podmínek
 • díky bohaté nabídce programu se zde návštevníci zajisté nebudou nudit
 • pom?žeme vám p?i p?íprav? a plánování pobytu
 • p?ímo v objektech vám nabízíme r?zné možnosti nejen sportovního vyžití, ale i širokou nabídku her a nápad?, jak trávit volný cas
 • postaráme se o vaši skupinu – nabídka nejr?zn?jších pedagogických projekt? je k dispozici p?ímo v centrech
 • nabízíme jak kompletní tak i individuální programy

Informace o centrech KiEZ v Sasku obdržíte na naší adrese:

LANDESVERBAND KINDER- UND JUGENDERHOLUNGSZENTREN SACHSEN E.V.

Am Filzteich 4a 08289 Schneeberg

Deutschland

Tel.: 0049 - 3772 – 22933

Fax: 0049 – 3772 - 22506

E-mail: info(at)kiez.com

Samoz?ejm? m?žete napsat e-mail p?ímo do toho centra KiEZ, kam byste se cht?li zajet podívat. Pro tuto variantu p?ejd?te prosím zp?t na hlavní stránku a klikn?te na p?íslušné centrum. M?žete psát i ?esky!

Cestovní a rezerva?ní podmínky „Kinder-und Erholungszentren in Deutschland e.V.“